Cấy thép cột

Cấy thép cột được áp dụng tại các vị trí:  Mở rộng cột. Thép chờ bị hỏng, không đủ chiều dài. Thay đổi thiết kế. Nâng […]

Khoan cấy Bu lông

Sử dụng hóa chất liên kết cường độ cao, neo bu lông vào bêtông. Tương tự như phương pháp cấy thép, biện pháp neo bu […]

Dịch vụ Khoan cấy thép

Sử dụng hóa chất cấy thép liên kết cường độ cao, neo thép vào bêtông. Hiện nay, đây là biện pháp neo thép rất hiệu quả […]

Hóa chất Mason C-RE 585

Hóa chất Mason C-RE 585 là 1 loại vữa keo phản ứng 2 thành phần dựa trên một epoxy tinh khiết và được chuyền sang […]